Serwis internetowy Influentiq.pl działający pod adresem https://influentiq.pl (zwany dalej “Stroną”) prowadzony jest przez firmę:

Business Manage Szymon Zamojski
Dąbrowskiego 14
43-450 Ustroń
NIP 5482520656
E-mail: info@influentiq.pl

(zwaną dalej “Influentiq”). Influentiq za pośrednictwem Strony sprzedaje kursy wideo oraz oferuje usługę e-learningową.

Definicje

 • Kurs – oznacza produkt Influentiq w formie instruktażowych filmów wideo zapisanych w postaci spakowanego archiwum elektronicznego, oraz pliki wideo znajdujące się na serwerach Influentiq stanowiące część usługi e-learningowej.
 • Kurs do pobrania – oznacza Kurs w formie spakowanego archiwum elektronicznego, które jest pobierane (ściągane) przez Klienta z serwera Influentiq.
 • Kurs online – oznacza Kurs w formie plików wideo odtwarzanych w przeglądarce internetowej po zalogowaniu się klienta do swojego konta użytkownika.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Influentiq podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową.
 • Licencja – umowa licencyjna, która zawiera warunki i zasady korzystania z Kursu.
 • 1 Warunki realizacji zamówienia
 1. Klientem Strony może być wyłącznie osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych (“Influentiq “).
 2. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 3. Klient może złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony lub kontaktując się elektronicznie z Influentiq.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta wobec Influentiq oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Influentiq przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Influentiq o przyjęciu ww. oferty.
 5. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w wersji elektronicznej poprzez konto użytkownika.
 6. W celu modyfikacji zamówienia, Klient zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z Influentiq.
 • 2 Ceny produktów
 1. Ceny na Stronie zamieszczone przy produkcie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na Stronie w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w koszyku.
 4. Influentiq zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • 3 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Zapłaty można dokonać:
  1. przelewem bankowym lub kartą płatniczą/kredytową w systemie płatności elektronicznych. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą/kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Payu.
 2. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Influentiq potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności – nie później niż w ciągu 24 godzin. Jeśli Klient dokonuje zapłaty za zamówienie na własną rękę (samodzielny przelew), Influentiq zastrzega sobie 72 godziny robocze na realizację zamówienia.
 • 4 Czas realizacji zamówień
 1. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Influentiq potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatności – nie później niż w ciągu 24 godzin.
 • 5 Warunki reklamacji
 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Influentiq w ciągu 7 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Influentiq wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność lub obniży cenę za reklamowany produkt w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 6 Warunki gwarancji i użytkowania kursu
 1. Warunki i zasady użytkowania Kursu określa jego umowa licencyjna.
 2. Warunki gwarancji Kursów określa ich licencja.
 • 7 Rezygnacja z zamówienia, zwrot, gwarancja satysfakcji oraz odstąpienie od umowy
 1. Klient może zrezygnować z zamówienia do chwili, kiedy system Influentiq zaksięguje wpłatę i uaktywni możliwość dostępu do produktów.
 2. Klient nie ma prawa do ustawowego zwrotu bez podania przyczyny w terminie 14 dni, ponieważ Influentiq oferuje produkty cyfrowe.
 3. Klient, w przypadku kiedy zawartość produktu go nie satysfakcjonuje i nie zadowala, może domagać się zwrotu pieniędzy korzystając z procedury Gwarancji Satysfakcji (100% gwarancji zwrotu pieniędzy). Influentiq zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.). Aby skorzystać z tej procedury, należy powiadomić Influentiq drogą mailową o woli skorzystania ze zwrotu. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Influentiq odpowie klientowi, jaka jest decyzja w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt klienta oraz odesłany e-mailowo z załącznikiem. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia. Influentiq w ciągu 30 dni od daty otrzymania formularza wypłaci klientowi kwotę zapłaconą. Kwota będzie zwracana wyłącznie na konto bankowe w złotych polskich.
 • 8 Dane osobowe
 1. Rejestrując się na Stronie oraz wypełniając odpowiednie pola formularza rejestracyjnego/zamówieniowego, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Influentiq danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) w celu realizacji zamówień Klienta.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Business Manage Szymon Zamojski.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
 5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 6. Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 • 9 Działania zabronione
 1. Klient zgadza się powstrzymać od prób i działań, osobistych czy poprzez osobę trzecią, określonych jako “działania zabronione”:
  • Przesyłania lub instalowania wirusów, reklam, lub innych elementów i procesów mogących w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie, dostęp i korzystanie ze Sklepu, lub też wpływających na działanie komputerów, serwera i baz danych powiązanych ze Stroną.
  • Przechwytywania, pobierania, zapisywania, drukowania, lub pozyskiwania informacji i zawartości ze Strony w drodze innej niż określona niniejszym regulaminem.
  • Kopiowania, modyfikowania, wtórnego publikowania, licencjonowania, lub adaptacji jakiejkolwiek zawartości udostępnionej na Stronie.
  • Umieszczania zawartości Strony w ramce na innej stronie, tworzenia “mirrorów”, lub stosowania podobnej nawigacyjnej technologii dla zawartości Strony.
  • Łamania lub prób łamania mechanizmów zabezpieczeń Strony, dostępu do danych i serwera, do których nie jesteś uprawniony, lub w inny sposób sabotowania działania Strony lub mechanizmów zabezpieczeń.
  • Zaangażowania w inną działalność mającą na celu łamanie praw autorskich oraz innych praw obowiązujących na terenie Polski, w szczególności od współdziałania w nielegalnym rozpowszechnianiu materiałów objętych prawem autorskim na stronach, programach i sieciach P2P.
  • Używania oprogramowania do przeszukiwania i indeksowania stron (web-crawlery i inne mające na celu odtworzenie struktury strony), oraz innych metod do zbierania informacji o użytkownikach i Stronie.
 • 10 Ograniczona odpowiedzialność
 1. STRONA JEST DOSTARCZONA “TAKA JAKA JEST”. Influentiq NIE GWARANTUJE ŻADNEGO OKREŚLONEGO EFEKTU PŁYNĄCEGO Z UŻYTKOWANIA STRONY. Influentiq NIE ODPOWIADA WZGLĘDEM KLIENTA LUB STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY BĄDŹ USZKODZENIA WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA STRONY I/LUB KURSU. Influentiq NIE ODPOWIADA ZA POSTĘPOWANIE KLIENTÓW Z INFORMACJAMI I MATERIAŁAMI ZAWARTYMI NA STRONIE I KURSIE.
 • 11 Prawa autorskie
 1. Influentiq posiada i zachowuje wszelkie prawa autorskie i prawa majątkowe do Strony, w tym do elementów graficznych z wyjątkiem elementów przedstawiających widoki programów; do logo Influentiq, tekstów, opracowań graficzno-tekstowych w formacie PDF oraz filmów wideo. Nic, co widoczne jest na Stronie dla końcowego użytkownika przeglądarki internetowej nie może być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, rozpowszechniane, przeredagowywane, wyświetlane oraz odtwarzane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Influentiq.
 2. Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects są nazwami zastrzeżonymi lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated i są wykorzystywane jedynie w celu identyfikacji oprogramowania do którego przeznaczone są Kursy.
 3. Wszelkie widoki programów (tzw. screenshoty) przedstawiają oprogramowanie, którego właścicielem jest firma Adobe Systems Incorporated lub inne firmy nie powiązane w żaden sposób z Influentiq.
 4. Niektóre ikony zawarte na Stronie pochodzą ze zbioru “Freepik.com”.
 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Influentiq nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. Influentiq nie odpowiada także za blokowanie lub niepoprawne wyświetlanie wiadomości HTML przez operatorów serwerów pocztowych.
 2. Influentiq s zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do części lub całości Strony oraz jej poddomen, po uprzednim poinformowaniu o tym swoich klientów na stronie głównej co najmniej 30 dni przed planowanym zdarzeniem.

Data wejścia w życie: 01 maj 2017

 

Załącznik nr 1: Umowa licencyjna na użytkowanie Kursu

Definicje

 • ” Influentiq” – oznacza firmę Business Manage Szymon Zamojski, z siedzibą Dąbrowskiego 14, 43-450 Ustroń NIP 5482520656, będąca licencjodawcą;
 • “Kurs” – oznacza folder z zapisanymi na nim instruktażowymi plikami wideo w formacie AVI, MP4 lub MOV, katalogami i innymi plikami: graficznymi plikami przykładowymi oraz fotografiami przeznaczonymi do celów edukacyjnych (formaty PSD, JPG, TIFF, AI, INDD, HTML, CSS, PHP). Kurs oznacza także wspomniane powyżej zasoby umieszczone w spakowanym archiwum elektronicznym w formacie ZIP oraz pliki video dostępne na serwerze Influentiq.pl;
 • “Komputer” – oznacza wirtualne lub fizyczne urządzenie komputerowe przyjmujące informacje w postaci cyfrowej lub podobnej do cyfrowej, a następnie przetwarzające takie informacje w określonym celu na podstawie sekwencji poleceń;
 • “Odtwarzacz multimedialny” – oznacza fizyczne urządzenie przenośne podobne w działaniu do komputera, w szczególności smartfony, telefony komórkowe z funkcją odtwarzania wideo, oraz tablety (Pady);
 • “Stanowisko” – oznacza miejsce dostępowe z przypisanym do niego jednym Komputerem.
 • 1 Licencja na użytkowanie
 1. Przedmiotem niniejszej umowy licencyjnej jest niewyłączne korzystanie z Kursu.
 2. Licencja zostaje udzielona na czas nieokreślony.
 3. Licencjobiorca nie jest uprawniony do nieautoryzowanego powielania, upubliczniania, wypożyczania Kursu oraz danych na nim zawartych w formie cyfrowej ani żadnej innej, jak i odsprzedawania lub udostępniania Kursu lub danych za opłatą.
 4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji. Umowa nie zezwala na prowadzenie dalszej dystrybucji Kursu bez osobnej umowy z Influentiq.
 5. Licencjobiorca może korzystać z Kursu na jednym (1) Stanowisku i na jednym (1) Odtwarzaczu multimedialnym na Stanowisko.
 6. Licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z plików ćwiczeniowych zamieszczonych w Kursie jedynie w celach edukacyjnych jako uzupełnienie procesu nauczania. Licencjobiorca nie jest uprawniony do komercyjnego wykorzystywania tych plików oraz ich cyfrowych modyfikacji przeprowadzonych przez licencjobiorcę.
 7. Licencjobiorca jest uprawniony do wykonania jednej (1) kopii zapasowej Kursu, pod warunkiem umieszczenia niniejszej umowy licencyjnej w pliku PDF na nowym nośniku, katalogu lub archiwum elektronicznym. Taka kopia nie może być dostępna dla osób trzecich, ani przechowywana w internetowych serwisach hostujących pliki, nawet jeśli taki plik zabezpieczony będzie hasłem.
 • 2 Prawa własności intelektualnej
 1. Influentiq oświadcza, iż jest autorem Kursu oraz zamieszczonych tam plików oraz posiada do nich wszelkie prawa. Kurs jest chroniony prawem autorskim na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631). Niektóre pliki mogą nie być autorstwa Influentiq, w takich przypadkach wykorzystano pliki posiadające licencje zezwalające na takie ich wykorzystanie przez Influentiq.
 2. Występujące w Kursie nazwy własne oprogramowania, ich właścicieli, widoki oprogramowania są wykorzystywane w Kursie jedynie w celach informacyjnych, orientacyjnych i demonstracyjnych. Nazwy te są zastrzeżonymi nazwami lub znakami towarowymi ich właścicieli.
 3. W wyniku udzielenia licencjobiorcy licencji na użytkowanie Kursu, prawa autorskie do Kursu nie przechodzą na licencjobiorcę i nie może on czerpać żadnych korzyści z tego tytułu.
 • 3 Ograniczona gwarancja
 1. Influentiq gwarantuje, że Kurs będzie funkcjonować co do zasady zgodnie z dokumentacją przez okres 365 dni od otrzymania Kursu.
 2. Jeżeli Kurs nie działa co do zasady zgodnie z dokumentacją, całkowita odpowiedzialność Influentiq ogranicza się, wedle uznania Influentiq, do wymiany Kursu lub zwrotu kwoty zapłaconej za Kurs.
 3. Influentiq nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności wobec licencjobiorcy lub podmiotów trzecich za jakiekolwiek straty, szkody, roszczenia lub koszty dowolnego rodzaju, lub za roszczenia wysunięte przez osoby trzecie. W każdym wypadku ewentualna łączna odpowiedzialność Influentiq jest ogranoczona do kwoty zapłaconej za Kurs.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez licencjobiorcę jej warunków i nabiera ważności z chwilą rozpoczęcia użytkowania Kursu.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa autorskiego.